Algemene voorwaarden

Artikel 1.        Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, transacties, overeenkomsten en werkzaamheden van de eenmanszaak (of rechtsopvolgers van): “Autorestauratie atelier Cyril Sars Citroën Cars” , hierna te noemen Citrosars aangegaan of verricht ten behoeve van een wederpartij, hierna te noemen de opdrachtgever. Automobielen, voertuigen, en verdere restauratie/reparatieobjecten zullen in deze algemene voorwaarden verder als object vernoemt worden.

1.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Citrosars zijn bevestigd. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn met name niet mogelijk door eenzijdig toepasselijk verklaring door de opdrachtgever van andere algemene voorwaarden.

1.3 Indien Citrosars uitdrukkelijk schriftelijk afwijking en/of wijzigingen van deze voorwaarden toestaat, is die afwijking slechts eenmalig van kracht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk mocht zijn overeengekomen.

1.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal deel uitmaken van een door Citrosars gesloten overeenkomst, blijven zij op die overeenkomst van kracht, ook indien die overeenkomst nadien bij nadere overeenkomst wordt gewijzigd of hernieuwd, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

Artikel 2.        Prijsindicaties.

2.1 Alle prijsindicaties van Citrosars  zijn vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gehouden, tenzij de prijsindicatie anders vermeldt.

2.2 Alle prijsindicaties vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de prijsindicatie en op de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.3 Een overeenkomst tussen Citrosars en de opdrachtgever komt tot stand door een mondelinge toezegging van de opdrachtgever, danwel door ondertekening van het contract, danwel doordat de gegeven opdracht schriftelijk door Citrosars is bevestigd, dan wel feitelijk een aanvang is genomen met de uitvoering van de gegeven opdracht, aldus nadat opdrachtgever zijn object feitelijk ter beschikking heeft gesteld.

2.4 Prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn te allen tijde herroepelijk en binden Citrosars niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

2.5 Voor prijsindicaties, brochures en prijslijsten met betrekking tot restauratie/reparatiewerkzaamheden geldt dat deze zowel voor zover het betreft de opgegeven tijd, als ook de opgegeven prijs altijd schattingen zijn.

2.6 Uitsluitend de directie van Citrosars en de door deze directie gevolmachtigde personen aangegeven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zijn bevoegd rechtens bindende transacties aan te gaan.

Artikel 3.        Restauratie.

3.1 Restauratie/reparatie van een object door Citrosars kan verdeeld worden in verschillende fases, te weten;
– ontmanteling en controle van originaliteit
– herstellen en completeren van de onderdelen cq. componenten
– reinigen en conserveren van de onderdelen cq. componenten
– opbouwen /afmontage van het object
– proefrit, eindcontrole en nabehandeling.

3.2 Citrosars accepteert totaalrestauraties dan wel deelrestauraties waarbij steeds de werkwijze en de kwaliteit wordt bepaald door Cyril Sars Citroën Cars, aldus dat opdrachtgever zich daaraan uitdrukkelijk en vooraf conformeert.

3.3 Door restauratie wordt het object voor zover mogelijk, of mogelijk te achterhalen is, in originele toestand gebracht, tenzij de opdrachtgever dit anders wenst.

3.4 Als blijkt dat na grondig bestuderen van de oude onderdelen, danwel na zorgvuldig zoeken in onze naslagwerken de originaliteit niet of nauwelijks te achterhalen is dan zal gekozen moeten worden voor de meest aannemelijke uitvoering van die details.

3.5 Als na uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. de originaliteit als omschreven in art, 3,4 de opdrachtgever andere wensen te kennen geeft waardoor werkzaamheden opnieuw uitgevoerd dienen te worden, dan zullen deze werkzaamheden als meerwerk beschouwd worden.

Artikel 4.        Prijzen

4.1 Alle prijzen en prijsindicaties van Citrosars zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

4.2 Indien zich na het sluiten van een overeenkomst doch voor levering der goederen en/of het voltooien van de gegeven opdracht prijsverhoging (bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van externe leveranciersprijzen, vrachtwagenkosten, lonen en/of socialelasten, belastingen,invoerrechten, heffingen, of andere lasten) mochten voordoen, dan houdt Citrosars het recht voor een dergelijke verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 5.        Meerwerk

5.1 Indien tijdens de restauratie/reparatie mocht blijken dat onderdelen vervangen of hersteld moeten worden welke ten tijde van de kostenraming niet zichtbaar waren of waarvan herstek of vervanging niet nodig hoefde te worden geachte, dan wel werkzaamheden moeten worden verricht, welke ten tijde van de kostenraming niet voorzien waren, worden die onderdelen en werkzaamheden als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.2 Onder het in het vorige lid genoemde meerwerk vallen onder andere vervanging van tijdens de restauratie/reparatie door materiaalmoeheid of anderszins onbruikbaar geraakte onderdelen en onbruikbaar geraakte of gebleken installaties

5.3 Indien mocht blijken dat te vervangen onderdelen slechts na tijdrovend zoekwerk of in het geheel niet meer gekocht kunnen worden, zullen de kosten van dat zoekwerk of het in eigen beheer vervaardigen van die onderdelen als meerwerk in rekening worden gebracht.

Artikel 6.        Levering en levertijden, Eigendomsbewijs

6.1 De levering wordt geacht te zijn geschied, indien en zodra de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat de voor hem bestemde goederen kunnen worden afgehaald.Restauraties/reparaties worden geacht te zijn geschied op het moment, dat de te verrichten werkzaamheden zijn voltooid en Citrosars de opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld, het een en ander eveneens  indachtig hetgeen in artikel 3.2. reeds werd bepaald.

6.2 De door Citrosars geleverde of verwerkte goederen blijven diens volledige eigendom totdat de koopsom, kosten van de werkzaamheden en de bijkomende kosten zijn betaald. Restauratie/reparatie objecten of delen hiervan blijven onder beheer van Citrosars totdat alle gemaakte kosten, hierop betrekking hebbende, en alle kosten uit eerdere transacties volledig zijn betaald.

6.3 Door Citrosars vermelde levertijden, restauratie/reparatieduur of andere termijnen dienen slechts als indicatie. Overschrijding van enige termijn verplicht Citrosars nimmer tot korting op de koopsom danwel de overeengekomen restauratie/reparatieprijs, tot vergoeding van doordien geleden schade, noch kan zulks leiden tot ontbinding, annulering of anderszins ongedaanmaking van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever.

6.4 Indien ten gevolge van welke omstandigheid dan ook de opdrachtgever niet het geheel of gedeeltelijke gerestaureerde/gerepareerde, dan wel het door hem gekochte object in ontvangst neemt nadat Citrosars de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het project gereed is, is Citrosars gerechtigd aan de opdrachtgever de gebruikelijke stallingskosten in rekening te brengen.

6.5 Indien bij Citrosars gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, dan wel gegronde vrees ontstaat, dat de opdrachtgever overigens zijn verplichtingen jegens Citrosars niet of niet behoorlijk zal nakomen, is Citrosars ten allen tijde gerechtigd de aflevering en/of restauratie/reparatie op te schorten totdat de opdrachtgever ten genoegen van Citrosars zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. Opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor de schade eigen schade alsook de schade van Citrosars door de dientengevolge vertraagde aflevering en/of restauratie/reparatie ontstaan. De hoogte van de schade zal in ieder geval 25% van de overeengekomen (totale) opdracht bedragen.

Artikel 7.        Overmacht.

7.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Citrosars welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang van Citrosars gevergd kan worden, geeft Citrosars het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding.

7.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoelt, gelden onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, stormschade, waterschade, overstromingen, werkstakingen, bedrijfsbezetting, uitsluitingen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregel, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie of non (tijdige)levering van volgens Citrosars benodigde onderdelen door derden,  alles zowel in het bedrijf van Citrosars als bij derden, van wie Citrosars de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, of bij wie Citrosars moet leveren, niet of niet volledige en/of vertraagde levering door leveranciers van Citrosars en voorts door alle overige oorzaken buiten de wil en/of toedoen van Citrosars ontstaan.

Artikel 8.        Aansprakelijkheid en reclames

8.1 De werkzaamheden worden door Citrosars naar beste weten en kunnen verricht en betreffen als zodanig een inspanningsverbintenis. Onverminderd hetgeen in artikel 9 wordt gesteld, wordt de aansprakelijkheid van Citrosars in ieder geval beperkt tot het opnieuw verrichten van ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden, dan wel het herstel van het geleverde gebrekkige goed, of tot vervanging van dat goed, of een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van Cyril Sars Citroën Cars . Eventuele transportreis of verblijfkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.2 Reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 21 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief te geschieden. Indien binnen die termijn geen reclames op de voorgeschreven wijze geschieden, wordt Citrosars geachte volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, zodat Citrosars alsdan geen aansprakelijkheid meer draagt

8.3 Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting van betalingen.

8.4 Citrosars aanvaardt in het geheel geen aansprakelijkheid indien de gebreken een gevolg zijn van enig toeval, verkeerd gebruik, normale slijtage, materiaalmoeheid, of het gebruik van verouderd materiaal en dergelijke.

8.5 Citrosars kan op grond van restauratie/reparatie- of andere werkzaamheden niet als producent van desbetreffende automobiel/object worden aangemerkt.

8.6 Iedere aansprakelijkheid van Citrosars vervalt in ieder geval, zodra met desbetreffende auto/object wordt deelgenomen aan het verkeer danwel wanneer is deelgenomen aan  wedstrijden en dergelijke.

8.7 Citrosars is nimmer aansprakelijk voor beschadigingen van delen en componenten bij de montage.

Artikel 9.        Verzekeringen.

9.1 Gedurende de restauratie/ reparatie zal Citrosars het object WA/Casco- verzekeren. Zo nodig zal de waarde van het te restaureren/repareren object getaxeerd worden door een door Citrosars aan te wijze taxeur. Op  Citrosars rust geen enkele aansprakelijkheid voor objecten die in de stalling staan om welke reden dan ook. De waardevermeerdering door een geheel of gedeeltelijk uitgevoerde restauratie/reparatie zal zo nodig getaxeerd worden d.m.v. taxatie aan de hand van verzameld foto- filmmateriaal alsmede door overlegging van werkorders en facturen

9.2 Bij schade aan het object gedurende de restauratie/reparatie zal Citrosars de schade vergoeden, welke in geen geval meer kan zijn dan de verzekeraar van Citrosars uitkeert, e.e.a. uitgewerkt in een schadetaxatierapport en in geen ander geval meer dan 10% van de betreffende opdracht. Indien opdrachtgever een grotere dekking voor deze kosten wenst, dan zal Citrosars deze op eerste verzoek- en op kosten van opdrachtgever- bijverzekeren..

9.3 Opdrachtgever wordt door Citrosars uitdrukkelijk verzocht het object zelf Allriskte verzekeren wanneer Citrosars de werkzaamheden in het opbouwstadium van het te restaureren/repareren object start.

9.4 Wanneer zoals in art. 9.3 de opdrachtgever een eigen verzekering heeft op het object, zal bij schade deze verzekering als eerste worden aangesproken boven de verzekering van Cyril Sars Citroën Cars .

Artikel 10.        Betaling

10.1 Zodra de overeenkomst tussen Citrosars en de opdrachtgever tot stand is gekomen, zal de opdrachtgever het eerste contractuele voorschot voldoen. Zolang de betaling nog niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is Citrosars niet gehouden een aanvang met de werkzaamheden te maken.

10.2 Vervolgens zal facturering plaatsvinden wanneer het aan te wenden voorschot nihil is of naar verwachting binnen 7 dagen geheel verbruikt zal zijn, danwel indien voor de aflevering van het object mocht blijken dat het voorschot de totale kosten niet zou hebben gedekt.

10.3 De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Het gehele factuurbedrag, alsmede alle andere bedragen die de opdrachtgever nog aan Citrosars mocht zijn verschuldigd, zullen zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar zijn op de vijftiende dag na factuurdatum.

10.4 Bij niet betaling is Citrosars alsdan gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende overeenkomst zomede alle andere overeenkomsten welke door de opdrachtgever of Citrosars nog niet volledig waren nagekomen, zonder nadere ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Citrosars geleden schade, waaronder met name begrepen winstderving. De te vergoeden schade wordt bepaald door Citrosars of door en door Citrosars aan te wijze deskundige, maar zal in ieder geval 80% van de hoogte van de met de opdracht gepaarde bedragen omvatten.

10.5 In geval van de niet tijdige betaling zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf de dag der opeisbaarheid der hoofdsom een rente verschuldigd zijn van 1% paar maand.

10.6 Betalingen zullen in eerste instantie in mindering strekken op de rente en kosten, zoals bedoeld in artikel 10.5 en daarna op de hoofdsom

10.7 voorts is de opdrachtgever gehouden Citrosars alle kosten te vergoeden die gemaakt moeten worden ter incasso van de openstaande bedragen.

10.8 Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever strekken de gegevens uit de boekhouding van Citrosars tot volledig bewijs van het bestaan van de juistheid van het door de opdrachtgevers verschuldigde bedrag.

Artikel 11.        Ontbinding.

11.1 Onverminderd het in het vorige artikel bepaalde is Citrosars gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, overlijdt, onder curatele wordt gesteld danwel op enig vermogensbestanddeel van de opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Artikel 12.        Annulering.

12.1 Onverminderd het recht van Citrosars om nakoming van de overeenkomst te vorderen, is Citrosars gerechtigd om, indien de opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren, schadevergoeding te vorderen. De te vergoeden schade bedraagt tenminste 10% van de laatste kostenraming.

Artikel 13        Geen beroep, korting of compensatie.

13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door het aan Citrosars verschuldigde bedrag te compenseren met bedragen welke Citrosars aan hem verschuldigd mocht zijn.

13.2 Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan op hem jegens

Citrosars rustende verplichtingen geheel of ten dele op te schorten indien Citrosars om welke reden dan ook nog niet aan zijn verplichtingen mocht hebben voldaan, tenzij in rechte de ontbinding van de overeenkomst mocht zijn uitgesproken.

Artikel 14.        Eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

14.1 Citrosars is te allen tijde gerechtigd de goederen die door hem onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, of de goederen, die ten gevolge van de ontbinding ener overeenkomst wederom aan Citrosars in eigendom toevallen, eigenmachtig terug te nemen. De opdrachtgever wordt geacht Citrosars daartoe toestemming te hebben verleend.

14.2 Alle goederen en gelden van opdrachtgever, welke Citrosars uit welke hoofde dan ook onder zich mocht hebben, mag Citrosars onder zich blijven houden totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Citrosars heeft voldaan.

Artikel 15.        Risico

15.1 Het risico van de door Citrosars verkochte objecten is vanaf het tot stand komen der koop voor de koper, ook al heeft de feitelijke en/of juridische levering nog niet plaats gevonden,

15.2 Zodra Citrosars een object in stalling neemt, omdat de restauratie/reparatie is beëindigd of omdat de opdrachtgever zulks geeft verzocht, danwel omdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Citrosars niet of niet tijdig is nagekomen, is Citrosars niet gehouden de WA verzekering gedurende de stallingsperiode te laten voortduren en zijn alle risico’s, waaronder schade door niet gebruik voor rekening van de opdrachtgever.

15.3 Bij het opnieuw starten van de restauratie/reparatie na stalling is de opdrachtgever de extra kosten als meerwerk verschuldigd.

Artikel 16.        Geschillen.

16.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Citrosars en opdrachtgever in Nederland is Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter te Zutphen (standplaats) is bevoegd over alle uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten te oordelen, alsook met betrekking tot de totstandkoming ervan. Toepasselijkheid van internationale verdragen wordt uitdrukkelijk uitgesloten..